EY1 Mandarin 8-11 January 2019

This week EY1 student review the lesson about color and song 头和肩膀. They learnt 新年好song as well.

Mandarin Words for EY1:

红色                            Hóngsè            Red

黄色                            Huángsè          Yellow

绿色                            Lǜsè                Green

蓝色                            Lán sè             Blue

白色                            Báisè               White

黑色                            Hēisè               Black

头                                Tóu                  Head

肩膀                            Jiānbǎng         Shoulder

膝盖                            Xīgài                Knee

脚                                Jiǎo                 Toe

眼睛                            Yǎnjīng            Eye

耳朵    Ěrduǒ Ear

嘴        Zuǐ                   Mouth

鼻子    Bízi Nose

Mandarin song for EY1:

头和肩膀:https://www.youtube.com/watch?v=g3D0Bd0Fwxo

新年好:https://www.youtube.com/watch?v=DFRu2gpQ93Q

Leave a Reply